Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

kterou se stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Slapsko, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Slapsko vydává dne 1.12.2003 podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č.

185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) § 84 odst. 2 písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

 

Článek 1.

Předmět, působnost a závaznost vyhlášky

 

1) Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem obce Slapsko a jejích částí ( Javor, Zahrádka, Leština, Vitanovice, Slapsko, Moraveč).

 

2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a fyzické nebo právnické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášená k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

 

3) Původci odpadu - právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu na základě písemné smlouvy s obcí.

 

 

Článek 2.

Základní pojmy

 

1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1. k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech.

2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

3) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech.

4) Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování , sběr,výkup,třídění, přeprava a doprava,skladování,úprava,využívání a odstraňování.

5) Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném: a obec se současně stane i vlastníkem těchto odpadů.

6) Oprávněnou osobou ( ten, kdo z obce odpady odváží) je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nebo podle zvláštních právních předpisů ( např. živnostenský zákon).

 

 

 

Článek 3.

Všeobecné povinnosti

 

Fyzické osoby jsou povinny:

1) Komunální odpad odděleně shromažďovat,třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí v této vyhlášce.

2) vlastní sběrné nádoby (popelnice) v den jejich svozu a vyprazdňování oprávněnou osobou umístit tak, aby byly svozovému vozidlu bez komplikací přístupné.

3) do sběrných nádob na shromažďování vytříděných složek komunálního odpadu (sklo, PET lahve) ukládat pouze tyto složky odpadů bez zbytků obsahu a dalších příměsí ( u PET lahví zmenšit jejich objem např. sešlápnutím).

4) oddělit z komunálního odpadu nebezpečné složky, uvedené v Katalogu odpadů, a naložit s nimi v souladu s ustanovením č. 7 odst. 5 této vyhlášky.

5) udržovat pořádek na místech shromažďování vytříděných odpadů (sklo, PET lahve a další).

6) Povinnosti uvedené v bodech l až 5 se vztahují též na právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti vzniká odpad podobný komunálnímu, které na základě písemné smlouvy s obcí využijí systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.

 

Článek 4.

Systém třídění a nakládání s komunálním odpadem

 

Tento systém je zaveden pro všechny části obce a obsahuje:

 

1) shromažďování zbytkového komunálního odpadu po vytřídění do sběrných nádob (popelnic) a jeho odvoz oprávněnou osobou (Compag Votice) ve čtrnáctidenních termínech po celý rok.

2) shromažďování odpadu ze skla do nádob, které jsou umístěny ve Slapsku, u autobusové zastávky

3) shromažďování PET lahví od nápojů do nádob, které jsou umístěny ve Slapsku, u autobusové zastávky

4) svoz kovového odpadu od jednotlivých objektů ze všech částí obce v termínu, který bude obecním úřadem vyhlášen 1 x ročně.

5) odkládání a soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu uvedených v Katalogu odpadů ( např. zbytky barev, spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla, oleje a mazadla, akumulátory, monočlánky, rádia, televize,ledničky mrazničky ) na místech, která společně s termíny určí obec 1 x ročně. Nespotřebované léky mohou občané odevzdat do lékárny v Mladé Vožici nebo Voticích

 

 

Článek 5.

Systém nakládání se stavebním odpadem

 

 

Stavební odpad vzniklý při stavení činnosti fyzických osob, popřípadě právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, které využívají na základě písemné smlouvy systému zavedeného obcí bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby a odvezen na zařízení k tomu určené. Náklady s tím spojené uhradí osoby, které o tuto službu požádaly. Tímto se nevylučuje možnost, aby si uvedené osoby zajistily na vlastní náklady odvoz stavebního odpadu na jiné zařízení k tomu určené v souladu se zákonem o odpadech.

 

 

Článek 6.

Sankce

 

Porušení povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých další zákonů

 

 

Článek 7.

Kontrolní činnost

 

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem a stavebním odpadem provádí Obecní úřad Slapsko.

 

 

Článek 8.

Účinnost

 

1) Zrušuje se vyhláška č.1/2001, systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2004

 

 

 

starosta: Josef Málek místostarosta: Jiří Stoklasa


| Rubrika: Vyhlášky | Autor: redaktor |
| Vytvořeno: 2003-12-15 18:24:43 | zobrazeno: 634x |

 

© 2007-2020 Obec Slapsko | Designed by: Viktor Michálek