Obecně závazná vyhláška č. 2/2003

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo obce Slapsko vydává dne 1.12.2003 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.

565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Článek l.

Základní ustanovení

 

Obec Slapsko vybírá tento místní poplatek - poplatek ze psů (dále jen poplatek).

 

 

Článek 2.

Předmět poplatku

 

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců

 

 

Článek 3

Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba,která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.

 

2) Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne kdy vznikla poplatková povinnost.

 

 

Článek 4.

Sazby poplatku

 

1) Sazba poplatku za rok činí:

a) 30 Kč za prvního psa

b) 100 Kč za druhého a každého dalšího psa.

 

2) Od poplatku jsou osvobozeni osoby uvedené v §2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Článek 5.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.

 

2) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku postupuje se obdobně. Přeplatek poplatku se vrátí požádá.li o to poplatník a činí-li přeplatek více jak 50.- Kč

 

 

Článek 6.

Splatnost poplatku

 

1) Držitel psa je povinen zaplatit poplatek vždy do 31. března běžného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek za zbylé měsíce do konce kalendářního roku poměrnou částí stanovené sazby, do 15-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

 

 

 

Článek 7.

Ustanovení společná a závěrečná

 

1) Poplatek se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou, případně bankovním převodem na účet obecního úřadu

 

2) K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo zčásti prominout.

 

 

 

Článek 8.

Sankce a pokuty

 

1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost. . Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.

 

2) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy ( např. oznamovací povinnost ) může obecní úřad uložit pokutu podle §37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

3) Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.

 

 

 

 

 

Článek 9.

Účinnost

 

1) Zrušuje se vyhláška č.2/2001 o místních poplatcích

 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2004

 

 

 

starosta: Josef Málek místostarosta: Jiří Stoklasa


| Rubrika: Vyhlášky | Autor: redaktor |
| Vytvořeno: 2003-12-15 18:08:06 | zobrazeno: 670x |

 

© 2007-2020 Obec Slapsko | Designed by: Viktor Michálek