Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Zastupitelstvo obce Slapsko vydává dne 1.12.2003 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.

565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Článek l.

Základní ustanovení

 

Obec Slapsko vybírá tento místní poplatek - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).

 

 

Článek 2.

Poplatník

1) fyzická osoba,která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí

 

2) fyzická osoba nebo právnická osoba, která má ve svém vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Článek 3.

Sazba poplatku a úleva

 

1) Sazba poplatku pro poplatníka podle článku 2, odst. 1 a 2 je stanovena podle §10b, odst. 3, písm. a zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a činí 250.-Kč za kalendářní rok

 

2) Poplatek ve výši 100.- Kč za kalendářní rok platí všechny fyzické osoby, mající v obci trvalý pobyt, mladší 15-ti let, pokud v průběhu kalendářního roku dovrší 15-ti let poplatková povinnost jim vzniká až od následujícího kalendářního roku.

 

3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

 

Článek 4.

Ohlašovací povinnost

 

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu a to do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Rovněž poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci.

 

 

Článek 5.

Splatnost poplatku

 

1) Poplatník je povinen zaplatit poplatek vždy do 31. března běžného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek za zbylé měsíce do konce kalendářního roku poměrnou částí stanovené sazby, do 15-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

 

Článek 6.

Ustanovení společná a závěrečná

 

1) Poplatek se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou, případně bankovním převodem na účet obecního úřadu

 

2) K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo zčásti prominout.

 

 

 

Článek 7.

Sankce a pokuty

 

1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.

 

2) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy ( např. oznamovací povinnost ) může obecní úřad uložit pokutu podle §37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

3) Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.

 

 

 

 

 

Článek 8.

Kontrolní činnost

 

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem a stavebním odpadem provádí Obecní úřad Slapsko.

 

 

Článek 9.

Účinnost

 

1) Zrušuje se vyhláška č.2/2001 o místních poplatcích

 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2004

 

 

 

 

 

starosta: Josef Málek místostarosta: Jiří Stoklasa


| Rubrika: Vyhlášky | Autor: redaktor |
| Vytvořeno: 2003-12-15 17:59:12 | zobrazeno: 584x |

 

© 2007-2020 Obec Slapsko | Designed by: Viktor Michálek